Let’s Make a Simple Number Guessing Game Using Python

Python is very flexible and common high level programming language. Its popularity is increasing day by day. It is mainly used in Data science and Artificial Intelligence. Here we are going to make a game. In this game, our program will generate random numbers from 0 to 100 (You can change the range whatever your like). … Continue reading Let’s Make a Simple Number Guessing Game Using Python

आकाशमा उड्ने छु….

हेर बाबु !! म पनि पछी गएर त्यसै गरी आकाशमा उड्ने छु । सबैलाई हेर्ने छु अनि…. अनी मुस्कुराउदै भन्नेछु हो, म पनि चरा जस्तै उड्न सक्छु म पनि एउटा आजाद पन्छी हुँ । ति चार भित्ताको पिँजडाले मलाई जतिसुकै कंसेर राख्न खोजेपनि हेर बाबु! म एकदिन जरुर त्यसबाट आजाद हुनेछु संसार हेर्ने छु अनि... … Continue reading आकाशमा उड्ने छु….